Obszar działalności

Podstawową działalnością Neo Bio Energy jest ochrona środowiska poprzez odgazowanie składowisk odpadów i ograniczanie emisji do atmosfery metanu, mającego ponad 25 większy potencjał cieplarniany niż dwutlenek węgla.

Z pozyskanego ze złoża odpadów biogazu wytwarzamy energię elektryczną. Odpowiadamy za cały „cykl życia” instalacji: począwszy od opracowania planów technicznych i ekonomicznych, poprzez zaprojektowanie, budowę, uruchomienie i dalszą eksploatację. Wyprodukowana przez nas energia elektryczna zasila krajowe sieci dystrybucyjne, a nasze źródła (dzięki wysokiemu stopniu dyspozycyjności na poziomie 8000 godzin/rok) stabilizują lokalne sieci dystrybucyjne.

Badania i audyt wstępny składowiska odpadów

Dzięki ekspertyzie in situ nasz zespół jest w stanie szybko i skutecznie ocenić zasobność składowiska w biogaz oraz ilość energii którą można z niego wyprodukować. Na podstawie tych informacji jesteśmy w stanie szybko oszacować opłacalność i potencjał danego projektu.
Wstępnie, zasobność składowiska w biogaz można oszacować za pomocą modeli matematycznych. Aby poznać faktyczny potencjał energetyczny danego składowiska (zależny min. od rodzaju i ilości deponowanych odpadów oraz składu chemicznego gazu) należy przeprowadzić pompowania próbne. Podczas pompowań próbnych mierzy się zarówno rzeczywisty przepływ biogazu a także parametry związane z wilgotnością, zawartością CO2 i wartością opałową.
Dzięki temu jesteśmy w stanie określić godzinowy przepływ biogazu i ocenić ilość energii która może być potencjalnie z niego wyprodukowana, co umożliwia optymalny dobór mocy i rodzaju jednostki wytwórczej.

Uzyskanie pozwoleń na budowę i eksploatację instalacji energetycznej utylizacji metanu

Po podjęciu decyzji wybudowania instalacji, nasza grupa bierze odpowiedzialność za szereg postępowań administracyjnych, niezbędnych do rozpoczęcia budowy i eksploatacji instalacji.
Wytwarzanie energii elektrycznej z biogazu składowiskowego wiąże się z koniecznością przestrzegania szeregu wymogów regulacyjnych.
Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu 23 instalacji w Polsce nasza działalność gospodarcza spełnia wymogi prawne związane z aspektami projektowymi, budowlanymi, emisyjnymi i produkcji energii elektrycznej.

Budowa pola gazowego

NeoBioEnergy projektuje i wykonuje kompleksowe instalacje pozyskania (wydobywania), przesyłu i utylizacji gazu składowiskowego.
Głównym elementem "pola gazowego" są studnie rurowe, sięgające nawet do 20 metrów w głąb złoża odpadów. Po podłączeniu studni do kolektora głównego, powstaje sieć przesyłowa biogazu.
Na fotografii widoczny system rurociągów gazu składowiskowego w złożu odpadów.
(fot. Neo Bio Energy Sp. z o.o.)

Zabudowa jednostki wytwórczej

W czasie realizacji nowej inwestycji, kluczowym elementem jest dobór jednostki wytwórczej. Wybór odpowiedniej wielkości mocy zainstalowanej elektrycznej pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału biogazu z danego składowiska.
Przewymiarowanie mocy instalacji może prowadzić do jej nieprawidłowego funkcjonowania a nawet całkowitego zatrzymania i uszkodzenia. Z kolei wybór zbyt małej mocy może prowadzić do niepełnego odgazowania składowiska i niewykorzystania zasobów biogazu.
Nasza grupa ściśle współpracuje z wiodącymi producentami jednostek wytwórczych (Jenbacher, Caterpillar, Perkins).

Eksploatacja i produkcja energii elektrycznej (oraz cieplnej)

Po zakończeniu budowy nasz doświadczony zespół dba o prawidłowe funkcjonowanie całej instalacji. Bierzemy pełną odpowiedzialność za odgazowanie składowiska odpadów, którego obowiązek został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów .
Podczas eksploatacji instalacji, monitorujemy funkcjonowanie pola gazowego oraz jednostki wytwórczej a w razie wystąpienia awarii, szybko i sprawnie stabilizujemy proces energetycznej utylizacji biogazu.

Sprzedaż energii elektrycznej

Sprzedaż energii elektrycznej jest naszym głównym źródłem przychodu. W 2019 roku, średni wolumen produkcji energii elektrycznej z naszych instalacji wyniósł ponad 67 000 MWh, a dzięki naszym nowym inwestycjom będzie stopniowo wzrastał. Wyprodukowana przez nas energia elektryczna, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii zaliczana jest do wytworzonej w źródle odnawialnym. Oznacza to, że każda jednostka energii elektrycznej wyprodukowana w naszych instalacjach (dzięki utylizacji metanu zawartego w biogazie składowiskowym) przyczyniła się do zmniejszenia efektu cieplarnianego oraz ochrony środowiska i atmosfery.
W niektórych naszych instalacjach wytwarzamy energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji, tj. w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.

Masz pytania? Umów się na spotkanie.

Interesuje Cię nasza działalność? Zapraszamy do współpracy!