Obsługa i serwis instalacji

Na składowiskach odpadów metan jest generowany przez wiele lat w skutek stopniowego rozkładu różnych odpadów organicznych w warunkach beztlenowych. Jeżeli nie podejmie się konkretnych działań, migruje on do atmosfery jako gaz składowiskowy, zawierający zazwyczaj ok. 60% metanu i ok. 40% dwutlenku węgla wraz z odorami powodującymi uciążliwości dla otoczenia. Spalanie gazu składowiskowego w siłowniach kogeneracyjnych przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów oraz ogranicza emisję gazów cieplarnianych.

Dzięki „know how” w zakresie budowy pól gazowych i energetycznej utylizacji biogazu składowiskowego, wykwaliikowanego personelu serwisowego oraz własnego pogotowia gazowego proces wytwarzania energii elektrycznej jest wysoce wydajny. Zastosowanie zdalnych odczytów produkcji energii elektrycznej, pomiarów parametrów jakościowych i ilościowych wydobywanego ze złoża składowisk odpadów a także predykcji awarii i uszkodzeń jednostek wytwórczych umożliwia szybkie reagowanie na zmienne warunki produkcji energii elektrycznej.

Istotnym elementem naszej działalności gospodarczej jest przestrzeganie przepisów prawa. Należy podkreślić, że wytwarzanie energii elektrycznej wymaga uzyskania od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odpowiedniej koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej (rejestr wytwórców energii w małej instalacji odnawialnego źródła energii, „MIOZE”).

Masz pytania? Umów się na spotkanie.

Interesuje Cię nasza działalność? Zapraszamy do współpracy!